• خواهشمندست دوره برگزار شده را در ارتباط با موضوعات زیر ارزیابی فرمائید: (۱ = کمترین امتیاز و ۱۰ بیشترین امتیاز)
  • کیفیت برگزاری دوره

  • ارزیابی مدرس دوره آموزشی